ກະຊວງການເງິນ ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການດຳເນີນເອກະສານຂໍອະນຸມັດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນເອກະສານຂໍອະນຸມັດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າ ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ພາຫະນະ. ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຊາບກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການດຳເນີນເອກະສານຂໍອະນຸມັດນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າສຳລັບໂຄງການທີ່ນຳໃຊ້ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 0420/ກງ, ລົງວັນທີ 14 ກຸມພາ…

Continue Reading