ສຳລັບຜູູ້ຈະໃຫ້ລູກຫຼານມາເສັງເຂົ້າ ຮຮ ພອນສະຫວັນ

0
69309

ແຕ່ລະປີ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ ຈະເປີດສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານ້ອງນັກຮຽນຈາກຂ້າງນອກທີ່ຮຽນດີຮຽນເກັ່ງ ແລະຢາກເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຮົ້ວໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້. ແລະປີນີ້ຈະຮັບທັງໝົດ 100 ກວ່າຄົນທັງຊັ້ນ ມ1 ແລະ ມ5 ຖືເປັນໂອກາດດີໃຫ້ນ້ອງໆໄດ້ໄປທົດສອບ ຖ້າເສັງຜ່ານໄດ້ກໍ່ແຫ່ງດີນ້ອງນຸ່ງລູກຫຼານຈະໄດ້ຝຶກຝົນຕົນເອງໃຫ້ໜັກຂຶ້ນເພາະທີ່ນີ້ເປັນສູນລວມຂອງບັນດາຫົວກະທິທັງນັ້ນ ຖ້າຢາກໃຫ້ລູກຫຼານໄປເສັງແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການດ້ານລຸ່ມນີ້:

ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ(ຮພຊ) ຂໍແຈ້ງການມາຍັງທ່ານຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ ຍົມຕອນຕົ້ນ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018 ຊາບວ່າ: ໃນສົກ ຮຽນ 2018-2019 ນີ້ທາງ ຮພຊ ຈະໄດ້ຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ ມ1 ແລະ ຂັ້ນ ມ5 ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 106 ຄົນໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຈໍານວນນັກຮຽນທີ່ຈະຮັບເອົາເຂົ້າມາຮຽນ
1.1. ຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ ມ1 ຈຳນວນ 52 ຄົນ.
1.2. ຮັບເອົານັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ ມ5 ຈຳນວນ 54 ຄົນ
2. ວິຊາສອບເສັງ ສອບເສັງເຂົ້າຂັ້ນ ມ1 ຈັດເປັນ 2 ສາຍໃຫ້ເລືອກຄື:
2.1. ສາຍຄະນິດສາດ: ສອບເສັງ 3 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ(ຍົກສູງ), ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ(ລະດັບກາງ) ແລະ ພາສາອັງກິດ.
2.2. ສາຍພາສາລາວ: ສອບເສັງ 3 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ(ລະດັບກາງ), ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ (ຍົກສູງ) ແລະ ພາສາອັງກິດ.

3. ວິຊາສອບເສັງ ສອບເສັງເຂົ້າຂັ້ນ ມ5 ຈັດເປັນ 2 ສາຍໃຫ້ເລືອກຄື:
3.1. ສາຍຄະນິດສາດ ສອບເສັງ 3 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ(ຍົກສູງ), ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ(ລະດັບກາງ) ແລະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ( ເຄມີສາດ+ຟີຊິກສາດ)
3.2. ສາຍພາສາລາວ: ສອບເສັງ 3 ວິຊາ: ຄະນິດສາດ(ລະດັບກາງ), ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ(ຍົກສູງ) ແລະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ( ເຄມີສາດ+ຟີຊິກສາດ)
4. ຕາຕະລາງສອບເສັງ
4.1. ສອບເສັງເຂົ້າ ມ1: ວັນພຸດ ທີ 1 ສິງຫາ 2018 ມີ 3 ວິຊາຄື: ຄະນິດສາດ(90ນາທີ), ພາສາອັງກິດ(60ນາທີ) ແລະ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ(90ນາທີ).
4.2. ສອບເສັງເຂົ້າ ມ5: ວັນພະຫັດ ທີ 2 ສິງຫາ 2018 ມີ 3 ວິຊາຄື: ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ(120ນາທີ),ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ(90ນາທີ) ແລະ ຄະນິດສາດ(120ນາທີ).

5. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ການປະກອບເອກະສານ ສອບເສັງເຂົ້າ ຂັ້ນ ມ 1 ປະກອບ ມີ 4 ຢ່າງຄື:
5.1. ໃບຄຳຮ້ອງຂໍສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ຂັ້ນ ມ1 ຊຸດລະ 30,000 ກີບ ພົວພັນຊື້ໄດ້ທີ່ ຮພຊ.
5.2. ສຳເນົາໃບປະກາດສະນິຍະບັດຈົບຊັ້ນປະຖົມ 1 ໃບ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນນັກຮຽນຈາກຫ້ອງການສຶກສາແລະກິລາເມືອງ 1 ໃບ ຫຼື ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມ ( ປໍ5 ) 1 ໃບ (ໃນສາມໃບເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເວລາໄປຍືື່ນ ໃຫ້ເອົາຕົ້ນສະບັບໄປຢັ້ງຢືນພ້ອມ).
5.3. ສຳເນົາ ສຳມະໂນຄົວ 1 ຊຸດ (ເວລາໄປຍືື່ນເອກະສານ ໃຫ້ເອົາຕົ້ນສະບັບໄປຢັ້ງຢືນພ້ອມ).
5.4. ຮູບຂະໜາດ 3cmX4cm ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ )ໃຫ້ຕິດໃສ່ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງໄປພ້ອມ)
ໝາຍເຫດ: ນັກຮຽນທີ່ມີສິດສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ ມ1 ຕ້ອງແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມໃນສົກຮຽນ 2017-2018 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເລືອກສະໝັກສອບເສັງ ໄດ້ພຽງສາຍດຽວເທົ່ານັ້ນ.

6. ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ການປະກອບເອກະສານ ສອບເສັງເຂົ້າ ຂັ້ນ ມ 5 ປະກອບມີ 4 ຢ່າງຄື:
6.1. ໃບຄຳຮ້ອງຂໍສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ຂັ້ນ ມ5 ຊຸດລະ 40,000 ກີບ ພົວພັນຊື້ໄດ້ທີ່ ຮພຊ.
6.2. ສຳເນົາໃບປະກາດສະນິຍະບັດຈົບຊັ້ນ ມ ຕົ້ນ 1 ໃບ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນນັກຮຽນຈາກຫ້ອງການສຶກສາ ແລະກິລາເມືອງ 1 ໃບ ຫຼື ສຳເນົາບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ ຕົ້ນ( ມ4 ) 1 ໃບ (ໃນສາມໃບເອົາອັນໃດອັນໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ເວລາໄປຍືື່ນ ໃຫ້ເອົາຕົ້ນສະບັບໄປຢັ້ງຢືນພ້ອມ).
6.3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ 1 ຊຸດ (ເວລາໄປຍືື່ນເອກະສານໃຫ້ເອົາຕົ້ນສະບັບໄປຢັ້ງຢືນພ້ອມ).
6.4. ຮູບຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ )ໃຫ້ຕິດໃສ່ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງໄປພ້ອມ)

ໝາຍເຫດ: ນັກຮຽນທີ່ມີສິດສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ ມ5 ຕ້ອງແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນ ມ ຕົ້ນໃນສົກຮຽນ 2017-2018ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເລືອກສະໝັກສອບເສັງ ໄດ້ພຽງສາຍດຽວເທົ່ານັ້ນ; ສຳລັບນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ມ4 ທີ່ໄດ້ອັນດັບ 1; 2; 3 ແມ່ນບໍ່ມີສິດສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ; ແຕ່ໃຫ້ໄປເອົາຂໍ້ຕົກລົງຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາມາສະເໜີຊື່ເຂົ້າຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ.
7. ວັນເວລາເປີດ ແລະ ປີດຮັບຄຳຮ້ອງສະໝັກສອບເສັງ.
7.1. ເລີ່ມເປີດຂາຍຄຳຮ້ອງ ແຕ່ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ;
7.2. ຮັບຄຳຮ້ອງສະໝັກເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ ເປັນຕົ້ນໄປ;
7.3. ປິດຮັບຄຳຮ້ອງ ເວລາ 11 ໂມງ 30 ນາທີ, ຂອງວັນຈັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018.
8. ພົວພັນ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: ທີ່ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ ໃນໂມງລັດຖະການ, ໂທ: (021)740286.

ດັ່ງນັ້ນ; ຈຶ່ງແຈ້ງການມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here