ມາເບິ່ງກົດໝາຍປາບພະນັກງານບໍ່ດີ ມີຫຍັງເດັ່ນແດ່?

0
295

ພະນັກງານໃນບົດນີ້ຜູ້ຂຽນຢາກເນັ້ນເຖິງພະນັກງານທົ່ວໄປ ບໍ່ໄດ້ຈໍາເພາະເຈາະຈົງຂົງເຂດໃດ ເພາະວ່າຖ້າເປັນພະນັກງານຂົງເຂດລັດ ເຊິ່ງເພິ່ນເອີ້ນກັນວ່າລັດຖະກອນ ກໍ່ມີດໍາລັດວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແຕ່ປັດຈຸບັນເພິ່ນໄດ້ສ້າງເປັນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ເຊິ່ງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນໃນທົ່ວປະເທດ ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ລະບຸເນື້ອໃນລະອຽດ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະໂທດຂອງພະນັກງານລັດ ( ລັດຖະກອນ ) ທີ່ມີພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີ.

ສໍາລັບພະນັກງານທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະພະນັກງານຂົງເຂດເອກະຊົນທີ່ເຮັດວຽກຕາມສໍານັກງານ – ອົງການຈັດຕັ້ງ ກໍ່ຄືບໍລິສັດ – ຫ້າງຮ້ານຂອງພາກເອກະຊົນ ເມື່ອມີພຶດຕິກໍາທີ່ບໍ່ດີຈະເອົາກົດໝາຍສະບັບໃດມາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງລົງໂທດເຂົາເຈົ້າ? ກົດໝາຍອາຍາ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໝວດທີ 8 ວ່າດ້ວຍການກະທໍາຜິດຂອງພະນັກງານຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ໃນນັ້ນ, ມາດຕາ 153 ຫາ 157 ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

ການສວຍໃຊ້ອໍານາດ: ພະນັກງານຜູ້ໃດຫາກອີງໃສ່ອໍານາດ, ຕໍາແໜ່ງ, ໜ້າທີ່ຂອງຕົນໄດ້ຫາຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ເຊິ່ງເປັນການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 3 ແສນກີບ ຫາ 3 ລ້ານກີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ການສວຍໃຊ້ອໍານາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 2 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 1 ລ້ານກີບ ຫາ 50 ລ້ານກີບ.

ການໃຊ້ອໍານາດເກີນຂອບເຂດ: ພະນັກງານຜູ້ໃດໂດຍເຈດຕະນາຫາກໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເກີນຂອບເຂດທີ່ລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເຊິ່ງກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 5 ແສນກີບ ຫາ 5 ລ້ານກີບ. ໃນກໍລະນີທີ່ໃຊ້ອໍານາດເກີນຂອບເຂດດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ໃຊ້ອາວຸດດ້ວຍການທໍລະມານ, ດ້ວຍການໃຊ້ວາຈາ ຫຼື ການກະທໍາທີ່ຫຍາບຊ້າພາໃຫ້ເສື່ອມເສຍກຽດ ແລະ ສັກສີຂອງຜູ້ຖືກເສຍຫາຍຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 2 ລ້ານກີບ ຫາ 7 ລ້ານກີບ.

ການປະລະໜ້າທີ່: ພະນັກງານຜູ້ໃດຫາກໄດ້ປະລະໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນໂດຍເຈດຕະນາ ເຊິ່ງເປັນການກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດ ຫຼື ຂອງສັງຄົມຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 2 ແສນກີບ ຫາ 3 ລ້ານກີບ.

ຄວາມເລິນເລີ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າ ທີ່: ພະນັກງານຜູ້ໃດຫາກບໍ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ຫຼື ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໂດຍຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ຂາດນໍ້າໃຈຮັບຜິດຊອບ ເຊິ່ງພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ສັງຄົມ ຫຼື ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງພົນລະເມືອງຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 1 ແສນກີບ ຫາ 1 ລ້ານກີບ.

ການຮັບ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນ: ພະນັກງານຜູ້ໃດຫາກໄດ້ທວງເອົາ, ຂໍເອົາ, ຮັບເອົາ ຫຼື ຕົກລົງຮັບເອົາສິນບົນຈາກຜູ້ອື່ນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜ່ງຂອງຕົນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ໃຫ້ສິນບົນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງສິນບົນ. ຜູ້ໃຫ້ ຫຼື ຕົກລົງໃຫ້ສິນບົນແກ່ພະນັກງານຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງສິນບົນ. ໃນກໍລະນີທີ່ສິນບົນນັ້ນ ຫາກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຜູ້ຮັບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ສິນບົນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 3 ປີ ຫາ 5 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 2 ເທົ່າຂອງຈໍານວນເງິນ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງສິນບົນ.

ຜູ້ເປັນສື່ກາງໃນການຮັບ ແລະ ໃຫ້ສິນບົນຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບແຕ່ 6 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນ ຫຼື ມູນຄ່າຂອງສິນບົນ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ສິນບົນຍ້ອນຖືກບັງຄັບ, ຂົ່ມຂູ່ ແລະ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ໃຫ້ສິນບົນແລ້ວຈິງໃຈໄປລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດໃນສະຖານໃຫ້ສິນບົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ ການຄ້າ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here